کربلایی کاظم ساروقی معجزه قرن که یک شبه حافظ کل قرآن شد که مراجع وقت وعلمای اهل سنت دانشگاه الزهرا مصر وعلمای لبنان وآیت الله بروجردی ومکارم شیرازی ونواب صفوی وآیت اله میلانی وآیت اله طباطبایی بارها مورد آزمایشش قرار دادند که به حقانیت حافظ شدنش ایمان آوردند وبه حقانیت شیعه بهایی دیگر داد واهل تسنن شعیه را مورد قبول قرار دادند